Προκειμένου να λάβει στέλεχος, που παρακολουθείται από το Φρουραρχείο Αθηνών, τα έξοδα ιατρικών εξετάσεων θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι:

  • Ατομική χειρόγραφη αναφορά (στην οποία θα αναφέρονται επιπλέον υποχρεωτικά διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, ΤΚ, σταθερό τηλέφωνο , κινητό , και μονάδα που υπάγεται μισθολογικά).
  • Εντολές βιβλιαρίου ελεγμένες από ελεγκτή ιατρό και συμπληρωμένα στη πίσω σελίδα τα στοιχεία της και υπογεγραμμένες. Επίσης στο πίσω μέρος μίας εντολής θα πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα από την ίδια ότι ούτε αυτή ούτε ο σύζυγος της θα λάβουν επίδομα τοκετού από άλλη πηγή δημόσιου φορέα ενυπόγραφα.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (πρωτότυπη).
  • Έκθεση γενομένης δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη από την ίδια.
  • Εξοφλημένα τιμολόγια και αποδείξεις μαιευτηρίου και ιατρού (πρωτότυπα) με επισυναπτόμενα ειδικά σημειώματα χορήγησης φαρμάκων και κουπόνια αυτών.
  • Βεβαίωση νοσηλείας ή εξιτήριο όπου να αναγράφεται ότι νοσηλεύτηκε (πρωτότυπη).


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για περισσότερες διευκρινήσεις ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ 210 - 7496676 & 210 -7496678