Φρουραρχείο Αθηνών

ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προκειμένου να λάβει στέλεχος, που παρακολουθείται από το Φρουραρχείο Αθηνών, τα έξοδα ιατρικών εξετάσεων θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι:

  • Ατομική χειρόγραφη αναφορά (στην οποία θα αναφέρονται επιπλέον υποχρεωτικά διεύθυνση κατοικίας, περιοχή, ΤΚ, σταθερό τηλέφωνο , κινητό , και μονάδα που υπάγεται μισθολογικά).
  • Εντολές βιβλιαρίου ελεγμένες από ελεγκτή ιατρό και συμπληρωμένα στη πίσω σελίδα τα στοιχεία της και υπογεγραμμένες.
  • Εξοφλημένα τιμολόγια και αποδείξεις (πρωτότυπα).
  • Έκθεση γενομένης δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη από την ίδια.
  • Βεβαίωσεις από στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο ότι οι εν λόγω εξετάσεις δεν πραγματοποιούνται σε αυτά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για περισσότερες διευκρινήσεις ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ 210 – 7496676 & 210 -7496678