Φρουραρχείο Αθηνών

ΕΞΕΤΑΣΗ COVID-19

1. Παρακαλούμε οπως οι παραπεμπομενοι εν ενεργεία ΑΞΚΟΙ-ΑΝΘΣΤΕΣ-ΥΠΞΚΟΙ

για θέματα υγείας, απο την ΓΕΣ/Β1 στην ΑΣΥΕ, που υπηρετουν στον Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ,

όπως υποβάλλονται σε ΤΕΣΤ COVID-19 στο 401 ΓΣΝΑ, 48 ώρες προ της

προκαθορισμένης ημερομηνίας παρουσίασης τους στην Υγειονομική Επιτροπή.

2. Ενέργειες και προγραμματισμός του τέστ με μέριμνα Φρουραρχείου Αθηνών.