Φρουραρχείο Αθηνών

Εφαρμογη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

1. Σας γνωρίζουμε οτι η έναρξη της εφαρμογής Ηλεκτονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) στους

εν ενεργεία στρατιωτικούς και τους ασφαλισμένους υπο αυτών στο ΥΠΕΘΑ έχει προγραμματισθεί

για την 10η Φεβ 20.

2. Θεώρηση απαιτείται μόνο στις ηλεκτρονικές συνταγές άνω των 150ευρώ.

3. Οι συνταγές ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ εκτελούνται επι πιστώσει, πλην της προβλεπόμενης

συμμετοχής, σε φαρμακεία στρατιωτικά, κρατικών νοσοκομείων καθώς και συμβεβλημένα

με το ΥΠΕΘΑ ιδιωτικά φαρμακεία. Στα μη συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία οι συνταγές

φαρμάκων θα εκτελούνται, η δαπάνη του φαρμάκου θα καταβάλλεται απο τον ασφαλισμένο

και το εκτυπωμένο έγγραφο εκτέλεσηςσυνταγής θα παραδίδεται στον ασφαλισμένο με

επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας και σφραγισμένο, προκειμένου αυτός να αιτηθεί

αποζημίωσης απο τον ασφαλιστικό του φορέα.